Milí naši žiaci výtvarného odboru. Sme radi, že spolu vieme fungovať online. A preto sme sa rozhodli pokračovať. Každý pondelok budeme zverejňovať úlohy na facebookovej stránke našej školy. Aby sme Vás v tejto dobe motivovali, máme pre vás dobrú správu. Po skončení karantény vyberieme tri najlepšie  práce a odmeníme ich výtvarnými pomôckami, aby ste ďalej mohli pokračovať vo vašej umeleckej tvorbe. Z vašich diel budeme postupne vytvárať  online galériu na facebooku a webovej stránke. https://www.facebook.com/rosnicka1/

 

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička, Červený Kláštor 63, v súlade s § 5 Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole vyhlasuje

 

prijímacie skúšky

           

do hudobného, výtvarného a tanečného  odboru na školský rok 2020/2021.

Termín konania prijímacích skúšok: 01.04.2020 – 15.06.2020  od 14:00 do 18:00 hod. v jednotlivých elokovaných pracoviskách našej školy.

Podmienky prijatia:

 

 

 Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy – hudobný odbor

 

Na prijímacie skúšky sa dostaví uchádzač v doprovode zákonného zástupcu. Skúšky prebiehajú v pracovnom čase pedagóga daného odboru (v popoludňajších hodinách).Žiakov bude hodnotiť pedagóg daného odboru z dole uvedených úloh. Pokiaľ je žiak hodnotený známkou nedostatočnou, talentovým skúškam nevyhovel. V prípade že žiak vyhovel, zákonnému zástupcovi bude zaslané rozhodnutie o jeho prijatí do SZUŠ v najbližšom možnom termíne odo dňa talentových skúšok.

Prijímacie skúšky pozostávajú z týchto úloh:

Hudobná výchova:

 • hlasové schopnosti ( spev piesní)
 • intonačné schopnosti
 • rytmické cítenie
 • hudobná pamäť
 • tonálne cítenie
 • harmonické cítenie

Podmienkou na prijatie do SZUŠ hudobný odbor je vlastný hudobný nástroj.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v individuálnej forme vyučovania: 3,- eur / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                                 1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy– výtvarný odbor

 

 1. Poznanie farieb:                                     vedieť pomenovať farby

 

 1. Figúra: Blízka osoba:                 sledovať  vizuálne zobrazenie častí tela a proporčných     

vzťahov a priestorové videnie, cítenie

technika - modelovanie

 1. Spontánne sebavyjadrovanie:             Téma: určí pedagóg

technika –kresba ceruzou, kolorovaná kresba (farebné

ceruzy, tvrdý pastel)

                                                                      formát- A3, A4

Všímame si žiakovu fantáziu, kreativitu, samostatnosť a  radosť z tvorby.

 

Vlastná tvorba žiaka.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v skupinovej forme vyučovania: 2,- eurá / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                              1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

                                                                        súrodenecká zľava: 1,- euro/ mesačne/ pre každého ďalšieho súrodenca

 

Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy – tanečný odbor

Hodnotiace kritéria:

 • Rytmika: vytlieskať alebo vydupať zadaný rytmus.
 • Orientácia v priestore: orientácia na 4 základné body v priestore, u starších ročníkov orientácia na všetkých 8 bodov v priestore. Teda vytvoriť pre žiakov pohybovú hru zameranú na orientáciu.
 • Improvizácia: vlastný tanečný prejav na presne určenú tému a hudbu.
 • Technické cvičenie: zistiť predispozície žiakov – možnosti tela.
 • Tanečná pamäť: overiť podľa krátkej tanečnej väzby.

 Všímame si žiakovu fantáziu, kreativitu, samostatnosť a  radosť z tvorby.

 

Vlastná tvorba žiaka.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v skupinovej forme vyučovania: 2,- eurá / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                              1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

                                                                        súrodenecká zľava: 1,- euro/ mesačne/ pre každého ďalšieho súrodenca

 

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 • 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/,
 • 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/.

Štúdium je rozdelené :

 

 • prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl a základných škôl od 5 rokov),
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne umelecké vzdelávanie (4 roky) a nižšie sekundárne vzdelávanie (4/5/ rokov).

 

Prihlášku na štúdium ZUŠ si môžete stiahnuť tu: http://szus.rosnicka1.sk/docs/prihlaska%20ZUS.pdf 

            V sobotu, 7. decembra 2019 sa v obci Vrbov konali vianočné trhy spojené s privítaním Mikuláša. V kultúrnom programe sa zúčastnili aj žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička z obce Vrbov. Žiaci sa predstavili v štyroch súčasných tanečných choreografiách: „Jingle Bells“ , „SOS“ , „Padám“  a „All I want for Christmas“ .
             Akcia sa odohrávala v parku pred Obecným úradom. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Barbora Ilečková.

Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019

Vo štvrtok, 19. decembra 2019 sa v doobedňajších hodinách v priestoroch telocvične ZŠ v Plavči konalo Vianočné vystúpenie žiakov tanečného odboru SZUŠ Rosnička. Na vystúpení sa zúčastnilo aj početné množstvo rodičov a starých rodičov žiakov.
            Žiaci vystúpili vo Vianočnom pásme  s týmito choreografiami: Pohybovo-tanečné pásmo „Pes a mačka“,  choreografia na motív klasického tanca „We wish“, choreografia „Šťastné a veselé“ , choreografia „Jingle Bells“ , choreografia „SOS“ ,choreografia „Padám“, scénický tanec „God rest ya Merry Gentleman a  choreografia „Winter“. 
Koncert bol sprevádzaný aj výstavou žiakov výtvarného odboru. 

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Barbora Ilečková.

 

Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019