Dňa 22.12.2012 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Martinkovej predviedli svojim tanečným vystúpením aj žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Spišskom Bystrom. Publikum tak malo možnosť vidieť proces vzniku tanečnej choreografie, tanečného diela pri ktorej bola ukázaná rôznorodosť tanečných techník.

Samotná pani učiteľka Mgr. Ivana Martinková sa k svojej tvorbe so žiakmi vyjadrila slovami: Po štyroch mesiacoch pôsobenia v tejto Základnej umeleckej škole som sa rozhodla zorganizovať stretnutie s rodičmi žiakov, s úmyslom vzájomného spoznávania a priblíženia spôsobu moje práce s nimi. Keďže tanec je vlastne neustále sa meniaci a zastavujúci pohyb v čase s prihliadnutím na estetickú stránku a používania pohybu s určitým zámerom, zvolila som si práve ČAS, ako nosnú myšlienku tejto organizovanej akcie a pre lepšiu orientáciu a pochopenie som plynutie času priblížila v štyroch ročných obdobiach, takže naša pohybová prezentácia plynula v štyroch choreograficko – tanečných blokoch. Pred každým z nich som rodičom priblížila princípy, techniky a ciele pohybu a tým som sa ich snažila viesť k pochopeniu tejto časti, keďže to žiaci predvádzali iba za sprievodu hudby, svojim pohybom, mimikou, bez použitia hovoreného slova a iných výrazových prostriedkov.

JAR – žiaci dostali pri vzniku tejto časti úlohu vymyslieť si krátku variáciu na tému prebúdzania, po jej prevedení a mojej malej úprave sme tieto vytvorené pohybové celky aplikovali v rôznych obmenách. Ďalej bola táto časť zameraná na presné vnímanie ČASU v hudbe, zastavenia a pokračovania v pohybe. Tu mohli žiaci v sebe objaviť vlastnú kreativitu, individualitu a spolu s presným dodržiavaním ČASU objaviť dynamiku hudobnej skladby.
LETO – táto časť predstavenia bola spojená s niekoľkých variácií, ktoré sa žiaci doteraz naučili. Využila som v nich techniku džezového tanca a ľudového tanca. Hlavným cieľom bolo ich presné prevedenie a stvárnenie energie a radosti vychádzajúcej z tohto ročného obdobia.
JESEŇ – tu sme vyžili variáciu, ktorú sa žiaci naučili ako prvú a predviedli sme krátku choreografiu ako ukážku vzniku tanečného diela, kde žiaci mali za úlohu viac vnímať ľahkosť pohybu, svoj dych (vietor), voľný pád.
ZIMA – v závere sme predviedli rôzne kreatívne aktivity v jednom celku a ukážku strečingu vo dvojiciach. Pohyb bol vedený ostrejšie, alebo naopak voľnejšie. Využívali sme jeho kontrast a rôznorodosť. Viac sa priblížili k javiskovému, hereckému stvárneniu.