Jendým z hlavných cieľov k dosiahnutiu určitej úrovne kľúčových spôsobilostí pre ďalší rast žiaka je rozvoj jeho hudobnej predstavy, ako základný atribút vo vytváraní správnej sluchovej, rytmickej a intonačnej schopnosti, na ktorej závisí úspešnosť vyučovania predmetu vo vyšších ročníkoch.

V každom predmetovom zameraní hudobného odboru je dôležité vytvoriť vzťah žiaka k svojmu nástroju, čo vedie nielen k radosti z hry, ale aj k samotnej potrebe cvičiť a pracovať. Je treba dbať na špecifickosť vzdelávania jednotlivých predmetov, pretože požiadavky na zvládnutie nástroja závisia od individuálnych dispozícií žiaka a jeho veku.