Posolstvom Medzinárodného dňa tanca je oslava tanca, zjednotenie všetkých jeho foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí, prekročiť tak napríklad aj vekové bariéry a sprostredkovať bohatstvo rôznych tanečných foriem. A práve takýto deň zažili žiaci tanečného odboru v Plavči.

Počas dňa 10.04.2017 sa žiaci tanečného odboru z Plavča spolu s pani učiteľkou Agi Dlhou sústredili na spoluprácu všetkých ročníkov z elokovaného pracoviska a tvorbu spoločnej choreografie. Na akcií sa mohli zúčastniť len žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička. Zvolená forma tanečného dopoludnia priniesla do vyučovacieho procesu niečo nové, zaujímavé a hlavne iné ako na hodinách tanečnej výchovy. V takejto forme rozvíjacieho procesu by sme chceli pokračovať aj naďalej a častejšie. Viesť žiakov k ich vytrvalosti, postupnému zvyšovaniu výkonnosti, sebarozvoju ale aj dodržiavaní pravidiel či vzájomnej spolupráce (staršie deti učili mladšie). Nakoľko táto akcia bola „pilotná“, žiakom sa to veľmi páčilo, boli veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou vysokú spokojnosť, akcia bola pre nich motivačná v pokračovaní a snažení sa v zdokonaľovaní samých seba.