V dňoch 1. a 2.3.2016 sa žiaci 3. a 5. ročníka Literárno dramatického odboru SZUŠ Rosnička v Ľubici zúčastnili na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v ZŠ Ľubica. (súťaž v prednese poézie a prózy)

 Pod vedením. p. uč. Mgr. Evy Raffajovej mali možnosť vzhliadnuť a vypočuť si prednášajúcich žiakov a porovnať ich výkony. Rovnako pomáhali pri organizácii súťaže.