Vyučovací proces v SZUŠ Rosnička prebieha v dvoch formách:

Prípravné štúdium:

- má najviac dva ročníky a je určené deťom v predškolskom veku a deťom ZŠ na diagnostikovanie umeleckých schopností a následné zaradenie dieťaťa do príslušného umeleckého odboru.

Základné štúdium:

I. stupeň

- prvá časť (štyri ročníky a končí primárnym umeleckým vzdelaním - ISCED 1B)
- druhá časť (päť ročníkov a končí nižším sekundárnym umeleckým vzdelaním - ISCED 2B)

Cieľom SZUŠ Rosnička je zachovať v žiakoch tradičné prvky moderného človeka so zameraním na slovenské a medzinárodné kultúry a prepojiť ich s dejinami umenia. Žiaci sú vedení k tradíciám, ktoré formovali ľudstvo od jeho vzniku až po súčasnosť a boli súčasťou celkového spoločenského, náboženského i politického života svojej doby.