Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička, Červený Kláštor 63, v súlade s § 5 Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole vyhlasuje

 

prijímacie skúšky

           

do hudobného, výtvarného a tanečného  odboru na školský rok 2020/2021.

Termín konania prijímacích skúšok: 01.04.2020 – 15.06.2020  od 14:00 do 18:00 hod. v jednotlivých elokovaných pracoviskách našej školy.

Podmienky prijatia:

 

 

 Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy – hudobný odbor

 

Na prijímacie skúšky sa dostaví uchádzač v doprovode zákonného zástupcu. Skúšky prebiehajú v pracovnom čase pedagóga daného odboru (v popoludňajších hodinách).Žiakov bude hodnotiť pedagóg daného odboru z dole uvedených úloh. Pokiaľ je žiak hodnotený známkou nedostatočnou, talentovým skúškam nevyhovel. V prípade že žiak vyhovel, zákonnému zástupcovi bude zaslané rozhodnutie o jeho prijatí do SZUŠ v najbližšom možnom termíne odo dňa talentových skúšok.

Prijímacie skúšky pozostávajú z týchto úloh:

Hudobná výchova:

 • hlasové schopnosti ( spev piesní)
 • intonačné schopnosti
 • rytmické cítenie
 • hudobná pamäť
 • tonálne cítenie
 • harmonické cítenie

Podmienkou na prijatie do SZUŠ hudobný odbor je vlastný hudobný nástroj.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v individuálnej forme vyučovania: 3,- eur / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                                 1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy– výtvarný odbor

 

 1. Poznanie farieb:                                     vedieť pomenovať farby

 

 1. Figúra: Blízka osoba:                 sledovať  vizuálne zobrazenie častí tela a proporčných     

vzťahov a priestorové videnie, cítenie

technika - modelovanie

 1. Spontánne sebavyjadrovanie:             Téma: určí pedagóg

technika –kresba ceruzou, kolorovaná kresba (farebné

ceruzy, tvrdý pastel)

                                                                      formát- A3, A4

Všímame si žiakovu fantáziu, kreativitu, samostatnosť a  radosť z tvorby.

 

Vlastná tvorba žiaka.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v skupinovej forme vyučovania: 2,- eurá / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                              1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

                                                                        súrodenecká zľava: 1,- euro/ mesačne/ pre každého ďalšieho súrodenca

 

Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy – tanečný odbor

Hodnotiace kritéria:

 • Rytmika: vytlieskať alebo vydupať zadaný rytmus.
 • Orientácia v priestore: orientácia na 4 základné body v priestore, u starších ročníkov orientácia na všetkých 8 bodov v priestore. Teda vytvoriť pre žiakov pohybovú hru zameranú na orientáciu.
 • Improvizácia: vlastný tanečný prejav na presne určenú tému a hudbu.
 • Technické cvičenie: zistiť predispozície žiakov – možnosti tela.
 • Tanečná pamäť: overiť podľa krátkej tanečnej väzby.

 Všímame si žiakovu fantáziu, kreativitu, samostatnosť a  radosť z tvorby.

 

Vlastná tvorba žiaka.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v skupinovej forme vyučovania: 2,- eurá / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                              1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

                                                                        súrodenecká zľava: 1,- euro/ mesačne/ pre každého ďalšieho súrodenca

 

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 • 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/,
 • 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/.

Štúdium je rozdelené :

 

 • prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl a základných škôl od 5 rokov),
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne umelecké vzdelávanie (4 roky) a nižšie sekundárne vzdelávanie (4/5/ rokov).

 

Prihlášku na štúdium ZUŠ si môžete stiahnuť tu: http://szus.rosnicka1.sk/docs/prihlaska%20ZUS.pdf