Výstava vianočných prác žiakov výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej a vianočný koncert klaviristov hudobného odboru pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.artsa uskutočnila dňa 21. 12. 2017 v priestoroch Materskej školy Huncovce.

Výstava bola spestrením vianočného triedneho koncertu, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného odboru. Práce žiakov zdobili anjeličkovia, snehuliaci, ale aj darčeky a priania na Vianoce. Deti navštevujúce prípravné štúdium zaspievali vianočnú pieseň s klavírnym doprovodom a hrou na orffových nástrojoch. Poniektorí už majú za sebou premiéru klavírnej hry.  Starší žiaci HO spestrili program vianočnými koledami podanými hrou na klavíri, ktoré podali sami alebo v doprovode P. uč. Čenščákovej, prednesovými skladbami od skladateľov z obdobia klasicizmu a romantizmu. Medziodborová spolupráca sa nám už osvedčila, o čom svedčí počet našich hostí a potlesk za našu prácu. A to je pre nás tou najväčšou odmenou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a hosťom ďakujeme za príjemnú atmosféru. Výstava ostáva v priestoroch materskej školy do konca januára. Rodičia si ju budú mať možnosť prezrieť pri vstupe do materskej školy.